Algemene voorwaarden Ondernemersvereniging Impact Oost

Gevestigd te Enschede, hierna te noemen iO

1. Definities/afkortingen

§ iO – Impact Oost;
§ Lid – bedrijf en/of natuurlijke persoon genoemd in de lidmaatschapsovereenkomst;
§ Deelnemerslijst – Overzicht van deelnemers aan een bepaald evenement;
§ Evenementen – door iO ten behoeve van de leden georganiseerde bijeenkomsten;
§ Financiële bijdrage – In de lidmaatschapsovereenkomst vastgelegde jaarlijks verschuldigde
vergoeding;
§ Kennisuitwisseling – Het delen van kennis, wetenschap en ervaring met andere deelnemers
met het oogmerk er gezamenlijk voordeel uit te halen.
§ Netwerkorganisatie – organisatie met als doel het creëren, uitbouwen en onderhouden van
zakelijke contacten om informatie te verkrijgen waar men in zijn of haar beroep of carrière
voordeel uit kan halen;
§ Lidmaatschapsovereenkomst – contract tussen iO en lid waarin wederzijdse
rechten en verplichtingen aangaande lidmaatschap van iO zijn vastgelegd.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan iO gekoppelde regionale netwerkorganisaties zoals vermeld op de website.
2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten en op alle overeenkomsten tussen iO en een afnemer tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Doelstelling

3.1 iO is een ondernemersvereniging gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring en vergroting van het eigen netwerk van en voor impact ondernemers. Hierna tevens te noemen als partij, partijen of lid.
3.2 Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:
– het op regelmatige basis organiseren van evenementen; – het beschikbaar stellen van informatie.

4. Lidmaatschap

4.1 Lidmaatschap van iO is gekoppeld aan een onderneming of persoon en is niet overdraagbaar.
4.2 Voor deelname komen impact ondernemers in aanmerking.
4.3 Een organisatie wordt vertegenwoordigd in iO door één of meerdere aangewezen individuele personen of medewerkers.
4.4 Een partij kan zich aansluiten als lid van iO door aanmelding via het inschrijfformulier op de website en na een intakegesprek met het bestuur.

5. Financieel

5.1 iO is een onafhankelijke netwerkorganisatie en niet afhankelijk van subsidies en/of gerelateerd aan een (semi) overheidsinstelling. De kosten van iO worden gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden van aangesloten leden en vanuit eventuele additionele partnerbijdragen.
5.2 Voor de jaarlijkse bijdrage ontvangt het lid een factuur in Euro’s met apart gespecificeerde B.T.W. van iO. Betaling van de bijdrage dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
5.3 Bij opzegging tijdens of gedurende het kalenderjaar vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde bijdragen plaats.
5.4 Indien een lid in gebreke blijft inzake de betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de handelsrente hoger is in welk geval de handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.5 Is lid in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, alsmede eventuele gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de deelnemer.

6. Evenementen

6.1 De evenementen zijn toegankelijk voor leden en/of introducés middels een uitnodiging. Leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement boven introducés.
6.2 Indien er sprake is van een laag aantal inschrijvingen, dan behoudt iO zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren.
6.3 iO behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot een evenement te ontzeggen.

7. Committent

7.1 De deelname aan de activiteiten van iO betekent dat een individu en/of organisatie zich committeert aan de uitgangspunten en doelstellingen van iO. Dit houdt in dat leden een actieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld:
• regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten; of,
• uitwisseling van kennis en ervaring via evenementen
7.2 Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten deelnemers zien dat
netwerken alleen wat kan opleveren als leden bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten. iO kent echter geen verplichtingen tot het gunnen van business of het genereren van leads, iO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het doen, niet doen, of nalaten van zaken die tussen, of door tussenkomst, van partijen tot stand zijn gekomen of tot stand zouden zijn gekomen.

8. Deelnemerslijst

8.1 Om redenen van vertrouwelijkheid worden de namen en bedrijfsnamen van aangesloten deelnemers of aan evenementen deelnemende organisaties en/of individuen zonder nadere vermelding van contact en/of NAW gegevens bekend gemaakt.
8.2 Opgegeven adresgegevens kunnen gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door iO. E-mailadressen zullen alleen voor soortgelijke diensten van iO worden gebruikt. Hiertegen kan bezwaar gemaakt worden door een e-mail te zenden naar hallo@impactoost.nl. Het e-mailadres wordt in dat geval uit de mailinglijst verwijderd voor alle communicatie behalve uitnodigingen voor evenementen georganiseerd door iO.
8.3 iO zal nooit contact en/of NAW gegevens van de vertegenwoordiger van een lid bekend maken aan een ander zonder dat vooraf toestemming is gekregen van de daartoe bevoegde persoon.
8.4 Het gebruik van e-mailadressen van bij iO aangesloten ondernemers voor reclame doeleinden is nadrukkelijk verboden.

9. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

9.1 Alle informatie die door leden wordt ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal door hen met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door het lid die de informatie heeft verschaft. iO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet nakomen van deze verplichting.
9.2 iO is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van door, of aan, leden tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
9.3 iO is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via iO zijn aangeboden door derden/leden.
9.4 iO is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, vermissing of ontvreemding van persoonlijke eigendommen tijdens een iO evenement, tenzij zulks toe te wijzen valt aan opzet of grove schuld van iO.
9.5 iO en leden plaatsen foto’s en andere beeldregistraties van evenementen op social media, websites, e.d. Door deelname aan een evenement geeft het lid hiervoor toestemming. iO is niet aansprakelijk jegens leden en derden voor eventuele gevolgen van plaatsing.

10. Kennisuitwisseling

10.1 Ieder lid verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen.
10.2 De uitwisseling van kennis en ervaring vindt plaats middels de website en op de evenementen die door iO worden georganiseerd.

11. Opzegging en beëindiging

11.1 Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het lid per brief of per e-mail te geschieden. Indien de opzegging per e-mail wordt gedaan dient deze als bijlage, in PDF en voorzien van datum te worden verstuurd. Bij opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het lid (bedrijfsnaam) en vestigingsplaats. Daarnaast wordt het ten behoeve van het verbeteren van onze producten en diensten gewaardeerd wanneer de reden voor opzegging vermeld wordt.
11.2 Voor de lidmaatschapsovereenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de datum waarop de overeenkomst is ingegaan.
11.3 Lidmaatschap kan, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door iO in de navolgende gevallen:
– Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van de lidmaatschapsovereenkomst, niet na;
– Lid blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
– Bij faillissement of surseance van betaling van lid.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.

13. Slotbepalingen

13.1 Door inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen.
13.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.impactoost.nl. De Algemene Voorwaarden worden bovendien gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
13.3 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de lidmaatschapsovereenkomst de rechtsverhouding tussen iO en leden.
1.