SROI.

Uitleg en informatie over Social Return On Investment (SROI).

Bouwblokken

Onderdeel van het SROI convenant zijn de bouwblokken Oost-Nederland. In de bouwblokken staat per activiteit de waarde die deze vertegenwoordigt. De bouwblokken worden met enige regelmaat geactualiseerd. Op deze pagina vind je de meest recente versie van het bouwblokkenmodel Oost-Nederland.

Ondernemers aan wie een opdracht wordt gegund, krijgen de verplichting om bij de uitvoering van de opdracht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te betrekken en/of sociale impact te maken. Dit kan men doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, inhuur personeel, inkoop van producten/diensten bij sociale ondernemingen en SW-organisaties of andere maatschappelijke/sociale activiteiten en initiatieven die sociale impact maken. De waarden die deze activiteiten vertegenwoordigen zijn opgenomen in het bouwblokkenmodel en geven daarmee opdrachtnemers een duidelijk overzicht welke mogelijkheden er zijn. Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen/werkzoekenden uit de doelgroepen verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt.

Social Return On Investment (SROI/SR) - Uniform Bouwblokkenmodel Oost Nederland
Bouwblokken SROI-waarde Duur van meetellen
Participatiewet < 2 jaar € 30.000 per jaar 2 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
Participatiewet > 2 jaar € 40.000 per jaar 2 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
Participatiewet en Wajong (doelgroep register), WIA/WAO, WSW en Beschut Werk (in dienstnemen: doelgroep register) € 40.000 per jaar Altijd; naar rato, omvang én arbeidsduur
WW < 1 jaar € 10.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
WW > 1 jaar € 15.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000 per jaar 1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
Werkervaringsplek/proefplaatsing € 750 per maand Afgesproken periode
Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2 € 20.000 per leerwerkjaar Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur
Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 € 15.000 per leerwerkjaar Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur
Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2 € 7.500 per stage Stageperiode
Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 € 5.000 per stage Stageperiode
Stage HBO/WO € 5.000 per stage Stageperiode
Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 per stage Stageperiode
Werkplek na uitstroom - Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar € 25.000 (eenmalig) Eenmalig
WSW; Detachering, Diensten, Beschut Werk en Sociale Inkoop € Factuurwaarde (excl. BTW)
MVO-activiteiten
Uniform Bouwblokkenmodel Oost-Nederland versie 2023
In overleg met SR- verantwoordelijkeBonus/overig
SROI-waarde
Duur van meetellen
- -
Leeftijd ≥ 50 jaar € 5.000 per jaar (naar rato omvang en arbeidsduur) Binnen de duur van meetellen (bouwblok)
Bijzondere doelgroepen
werkzoekenden met als gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(d)e mate in staat zijn tot (arbeids)participatie
€ 5.000 per jaar (naar rato omvang en arbeidsduur)
€ 10.000 (eenmalig) Aansluitend of binnen de duur van meetellen (bouwblok)
In overleg met SR- verantwoordelijke
Vast dienstverband (onbepaalde tijd) - -
PSO-ladder: trede 1, trede 2 en trede 3 Korting op SR-verplichting:
10%, 25%, 50%
-
PSO-ladder: trede 3-30+ Vrijstelling SROI-verplichting
Opdrachtnemers die zijn opgenomen in het register Code Sociale Ondernemingen
-
Inkoop facturen van PSO-gecertificeerde bedrijven: trede 1, trede 2, trede 3 en trede 3-30+ Waarde volgens: trede 1-10%, trede 2-20%, trede 3-30% en trede 3-30+-100% van de factuur (excl. BTW) -
Werkpakt keurmerk Korting op SR-verplichting
50%
-
 1. Werkervaringsplek/proefplaatsing:

  NB: Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzondere doelgroep niet. Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen zoals vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, taalstages in het kader van inburgering, etc. De SR-verantwoordelijke bepaalt een waarde voor deze groep.

 2. Sociale inkoop gaat over de afname van diensten van:
  • Sociale werkvoorziening (ook wel de sociale werkplaats genoemd).
  • Sociale ondernemingen. Zij streven primair en overduidelijk een maatschappelijk doel na. Daarnaast zijn zij financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van, Code Sociale Ondernemingen of lid zijn van Social Enterprise NL. www.codesocialeondernemingen.nl / www.social-enterprise.nl
  • PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd, dan moet minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm zijn, (art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24).

  Facturen:

  • SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%).
  • Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%).
  • Inkoop-Facturen PSO gecertificeerde bedrijven (trede 1, 2, 3 en 30+) waarde berekenen conform de PSO-trede, zie ook punt 7 en bouwblok 22.
 3. MVO-activiteiten: omvat verschillende aan activiteiten. Voorwaarde is dat de activiteit een relatie heeft met groei, kennis en ontwikkeling, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het geven van gastcolleges bij scholen, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy, geldfit-trajecten, vitaliteit-vraagstukken enz.
 4. Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar, telt alleen bij een betaald dienstverband, dus niet bij stages of werkervaringsplekken.
 5. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SR-verantwoordelijke. Voorbeelden bijzondere doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden. Dit telt alleen bij een betaald dienstverband, dus niet bij stages/werkervaringsplekken.
 6. Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).
 7. De facturen van inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven mogen met een volgende waarde worden gewaardeerd; trede 1-10%, trede 2-20%, trede 3-30% en trede 3-30+-100% van de factuur.
 8. In geval van overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. Tarieven zijn incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.